Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na utworzenie na Wydziale Nauk Technicznych jednostki organizacyjnej pod nazw? Centrum Jako?ci i Innowacji.

§ 2

Centrum, o którym mowa w § 1 powinno by? utworzone z dniem 1 marca 2003 r.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 781 razy (w tym z UWM 14 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa